Bergkirche St. Marien zu Schleiz

A schleizi St. Marien evangélikus hegyi templom - Építéstörténetének és berendezésének rövid ismertetése


Építéstörténet

A XII. században a Regensburg – Naumburg-i kereskedelmi út mentén keletkezett egy kápolna. A kápolna alapítói nem ismertek.

1359-ben említi egy okírat a „schleizi Miasszonyunk hegyi kápolnát“ először. A Német Lovagrend emelte a XIV. században Máriatemplommá és szorgalmazta további kibővítését.

1484 -1507:  Késő  gótikus kibővítés, új torony és szentély építése, annak az Anna kápolnával történő összekötése, a lépcsőtorony valamint a szószék építése.

1533:  A reformáció bevezetése Schleizben. Június 8.-án tartották az első  evangélikus istentiszteletet a hegyi templomban.

1622 – 1638:  A hosszúhajó bővítése, a boltozat felújítása, a galériák beépítése, valamint a templom Paul Keil által történt kifestése

1639 és 1676:  Az uralkodói kripták elkészítése az északi oldalon

1806:  Napoleon katonái lóistállóként használták a templomot, elégették az ajtókat és a padokat, meggyalázták a síremlékeket, tönkretették az ablakokat, kirabolták az oltárt és a sírokat.

1823:  A templomot rögtönzötten javítják, belül fehérre meszelik és az ablakok világos üvegeket kapnak.

1883:  XIV. Heinrich uralkodó és neje a színes szentélyi ablakokat adományozza
ezüstlakodalmuk alkalmából.

1896-1911:  A templom átfogó felújítása „az uralkodói magánpéztár terhére“ Conrad Wilhelm Hase 1895-ben készített terve alapján. A munkálatokat a drezdai C. G. Schramm vezette. Az orgona fölötti galériát lebontották, az orgonateret kibővítették, a padlózatot és az ablakokat felújították, a belső tereket és a tárgyakat teljesen újra festették.
Az új orgonaszerkezet elkészítése, a tető felújítása valamint az Anna kápolna átépítése költségét az egyházi pénztár viselte.

1979 – 83:  A templom megismételt átfogó renoválása az erfurti emlékvédelmi intézet szakmai vezetése alatt. Az állami műemlékvédelem jelentős pénzügyi támogatása lehetővé tette a kifestés és a diadalív képei károsodásának megszüntetését. A falakat világosabbra festették. A beépítmények hagyományos koloritját megtartották.

2001 és 2009:  A szentély mennyezeti tartószerkezetének penészgomba okozta károsítását megszüntették

2004 – 2007:  Bernhard Kutter, ruhlai orgonakészítő mester újonnan  készített orgonát épített be a történelmi szekrénybe.

2007 / 2008:  A torony mögötti  új Burgk féle kriptát földtemetkezésre változtatták.

2010:  A nyugati oromzat rögzítése és tatarozása

2008 – 2015:  Az uralkodói kripta átfogó tatarozása és átalakítása valamint a Reuß grófok és uralkodók díszkoporsóinak restaurálása.
A hegyi templomban és a kripta építményekben a Reuß grófok és uralkodók több mint 90 családtagja, valamint a város előkelő polgárai nyugszanak. Rájuk emlékeztetnek a sírfeliratok.

A berendezés

A szentély falain Melanchton, Luther és Hus arcképei, alattuk pedig a schleizi egyházi körzet szuperintendánsai portréi láthatók a XVI. századtól kezdve.

A szentély déli fala mellett található papi üléssor ifjabb Hartung szuperintendáns adománya. Az üléssor feletti kép a szőlőhegyi példázatot ábrázolja. A homlokzati oldalt a jó pásztor Jézus, balról Keresztelő Szent János, jobbról  Szent Péter apostol szobrai díszítik.

Az oltár 1635-ben – harminc éves háború idején – készült el. Fő részét a keresztre feszített Jézus foglalja el Mária és János között. Fölötte a pelikán, Krisztusnak az emberiségért viselt szenvedései jelképeként látható. A bal-  és jobboldali női figurák a hítet és a reményt szimbolizálják. Az oltárépítmény felső részét a feltámadt Krisztus uralja, aki a halál feletti győzelmet ábrázolja.

A legnagyobb faragott kép, a Burgk grófok sírfelírata, a toronykápolna ívében található. A szobrocskák a burgk-i II. Heinrich von Reuß családjának tagjai. A család fölötti részt a megfeszített Jézus, a felhős égbolt, valamint a szentháromság ábrázolása díszíti. A mennybolt  világhoz tartozóan körülfogja a csládot. Jobbra és balra a családtól két korán elhalt gyermekük angyalok védelmében.

A sírfelíratot az akkori idő jámborsága tipikus ábrázolásának tekinthetjük. A XVII. század második felében Hans Balbierer készítette és Martin Jacobi festő keretezte ill. festette ki.

A toronykápolnában található a hegyi templom első és legidősebb síremléke, a gerai közbülső Heinrich 1500-ból származó tumbája.

A Burgk grófok sírfelírtával szemben látható az uralkodói páholy azaz az uralkodói imaterem. Az Ótestamentum királyi alakjai díszítik. Alatta van az Utolsó Ítélet ábrázolása.

A fejedelmi páholy alatti keresztben álló padsorokat, valamint az oltár jobb oldalán lévő egy padsort bibliai jelenetek díszítik. Azokat egy ismeretlen festő festette valószínüleg a XVII. század első felében; a képminták a Merian-Bibliából származnak

A szószéket Krisztus mellett az evangelisták, valamint az Ótestamentum nagy prófétái díszítik, mert Jézus Krisztus egyházközössége nem élhet az apostolok és próféták szava nélkül.

A templomhajóban a szószéktől balra helyezték el a gyermekágyi lázban elhalt Anne Dorothea Slevogt sírfeliratát. Ez a mű a haláltól való félelem legyőzését jelképezi. Halálfej és földi maradványok emlékeztetnek a halál szörnyű valóságára, amely újra és újra kétségbe akar ejteni  bennünket. A kétségbe esés legyőzéséért vívott küzdelmet ábrázolja szimbolikusan balról Izsák föláldozása, jobbról Jakabnak az angyallal vívott harca. A haláltól való félelem legyőzéséhez nyújtanak segítséget felülről az angyalok, míg a kép közepén ismét a pelikán látható, amely Krisztus áldozati halálát szimbolizálja.

A művészi csillár, amely az öt okos szűzet égő lámpásaikkal és Krisztust vőlegényként ábrázolja, 1687-ből származik és – ugyanúgy mint a sírfelirat – Anne Dorothe Slevogt szülei adománya.

A déloldali karzat alatti padok és beépítmények a XVII. és XVIII. századból származnak és schleizi polgároknak állt rendelkezésére.

Az orgona külsőleg alakját illetően egy szárnyas oltárra emlékeztet. A szárnyak kivül és belül festettek. Belül zenélő angyalokat ábrázolnak, míg  kivül Jakab sírbatétele látható.

Az Anna-Kápolnát – egykor a Kospoth család temetkezőhelyét – értékes sírköveivel és az oltár feletti ritkaságba menő csillagos boltozatával szintén kedves figyelmébe ajánljuk. Ott található a schleizi „pestisember“ is.

A templomot főleg a nyári félévben használják istentiszteletre, hangversenyre és egyházközösségi rendezvényekre.

Kérjük, egy adománnyal szíveskedjék hozzájárulni a templom fenntartásához.


Fordította: Géza Németh - Bad Elster